Privacybeleid

Contactgegevens & Verplichte vermeldingen

Rechtsvorm: BV / BVBA
Vennootschapsnaam: Altro Vastgoed BV / BVBA
Handelsnaam: Altro Vastgoed
Beroepstitel : Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 503 213
Maatschappelijke zetel: Heidestraat 71a, 9070 Heusden
BTW-nummer: BE 0680.782.523
Ondernemingsnummer: 0680.782.523
Telefoonnummer : 078 35 37 01
E-mail: info@altro-vastgoed.​be
Hyperlink(s) Website: www.altro-vastgoed.be

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars,
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV

De verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

I. Inleiding

 1. Dit privacybeleid legt uit hoe Altro Vastgoed omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Altro Vastgoed in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).
 2. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
 3. Altro Vastgoed hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Altro Vastgoed behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Altro Vastgoed evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.
 4. Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van Altro Vastgoed op dit gebied kent en begrijpt.Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

 1. Altro Vastgoed, met zetel te Heidestraat 71a, 9070 Heusden, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Altro Vastgoed is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Altro Vastgoed bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
 3. Altro Vastgoed kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens Altro Vastgoed en volgens de instructies van Altro Vastgoed te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Altro Vastgoed ‘genoemd).
 4. Voor alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zich richten tot de zaakvoerder. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar info@altro-vastgoed.​be.

III. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. Op of via de Website verwerken wij enkel, en voor zover u deze verstrekt, volgende persoonsgegevens: voornaam & familienaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, elektronische identificatiegegevens en woningkenmerken
 2. Wij verwerken o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website verwerkt.
 3. Verlimmo verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt Altro Vastgoed uw persoonsgegevens?

Altro Vastgoed verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden.  Altro Vastgoed zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt. Altro Vastgoed verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Altro Vastgoed rusten (12.).
  • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen (13.).
  • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Altro Vastgoed, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen (14.).
  • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken (15.).
 1. Wettelijke verplichtingen Altro Vastgoed dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Altro Vastgoed moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt. Hieronder vallen onder meer:
  • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
  • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
  • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

  De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor Altro Vastgoed uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 1. Contractuele relaties tussen Altro Vastgoed en u als klant. Alvorens contracten te sluiten dient Altro Vastgoed soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere:
  • Te reageren op uw verzoek.
  • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
  • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
  • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

  In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient Altro Vastgoed een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Altro Vastgoed worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract. Meer bepaald verwerkt Altro Vastgoed uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

  • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
  • Centraal management en algemeen beeld van de klanten.
  • Het beheer van uw vastgoed.
  • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

  Altro Vastgoed kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 1. Gerechtvaardigde belangen van Altro Vastgoed. Altro Vastgoed verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft Altro Vastgoed ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
  • Het personaliseren van de diensten van Altro Vastgoed.
  • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
   • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
   • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Altro Vastgoed, op basis van enquêtes bij klanten van Altro Vastgoed, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Altro Vastgoed,
  • Toezicht op de activiteiten van Altro Vastgoed, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Altro Vastgoed , de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
  • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
  • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
  • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel IX. Cookiebeleid.
  • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).
  • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Altro Vastgoed of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.
 1. Specifiek gerechtvaardigd belang van Altro Vastgoed: direct marketing doeleinden. Altro Vastgoed voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan Altro Vastgoed onder meer:
  • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
  • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren.
  • De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Altro Vastgoed aanwezig was).
  • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
  • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
  • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

  Altro Vastgoed kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient Altro Vastgoed eerst uw specifieke toestemming te vragen. Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

V. Met wie deelt Altro Vastgoed uw persoonsgegevens?

 1. Altro Vastgoed behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht. Altro Vastgoed kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die Altro Vastgoed bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.
 2. In sommige gevallen is Altro Vastgoed bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:
  • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken
  • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

  Altro Vastgoed draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

  • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
  • Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
  • Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
  • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

  Altro Vastgoed dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die Altro Vastgoed gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten. Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld. In de hiervoor genoemde gevallen zorgt Altro Vastgoed ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Altro Vastgoed zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van Altro Vastgoed en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 3. Altro Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 1. Altro Vastgoed zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Altro Vastgoed, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
  • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
  • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Altro Vastgoed
  • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

  Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

 1. Altro Vastgoed hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Altro Vastgoed neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren. In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Altro Vastgoed gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Altro Vastgoed onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal Altro Vastgoed u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens?

 1. Recht van inzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar. Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:
  • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Altro Vastgoed. Dit betekent dat u Altro Vastgoed kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
  • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
  • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Altro Vastgoed toelaat om dit te controleren.
  • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Altro Vastgoed een einde genomen heeft, kan u Altro Vastgoed vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door Altro Vastgoed op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Altro Vastgoed een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Altro Vastgoed (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Altro Vastgoed kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
  • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Altro Vastgoed heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Altro Vastgoed vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Altro Vastgoed.
  • Een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel 14. Altro Vastgoed zal in dat geval het verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Altro Vastgoed dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer er gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
  • Een recht van bezwaar tegen direct marketing. In artikel 15 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame. De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Altro Vastgoed niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.
 2. Recht om een klacht in te dienenU kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Altro Vastgoed, Heidestraat 71a, 9070 Heusden, of per e-mail naar info@altro-vastgoed.​be. U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

IX. Cookiebeleid

 1. Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van Altro Vastgoed kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.
 2. De website van Altro Vastgoed maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
  • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.
  • Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google Analytics).
  • Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen. Altro Vastgoed heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken. Lees de privacyverklaring van Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 3. U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Altro Vastgoed gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.De werkwijze is afhankelijk van de browser die u gebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.